CT002

خشایار بهروزی

فارغ التحصیل در رشته مهندسی ای تی از دانشگاه سنتاکلارا آمریکا